معرفی 127 نشریه بین‌المللی در حوزه مطالعات دینی

معرفی 127 نشریه بین‌المللی در حوزه مطالعات دینی

فهرستی نشریات بین‌المللی در حوزه مطالعات دینی تهیه کرده است که در آن 127 نشریه را معرفی کرده است.

آخرین شماره فصلنامه «نقد و نظر» منتشر شد

نود و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» شامل 7 مقاله منتشر شد.
واکاوی عقل فقهی تمدن‌ساز در «مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی»

واکاوی عقل فقهی تمدن‌ساز در «مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی»

چهارمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی» شامل 10 مقاله از جمله «منزلت عقل فقهی در تمدن‌سازی نوین اسلامی»، «نقش سازمان‌دهی اطلاعات در تحقق تمدن اسلامی» و «ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن: تأملی آسیب‌شناسانه» منتشر شد.
تحلیلی بر آرایۀ انسان‌‎انگاری در قرآن در جدیدترین فصلنامه سراج منیر

تحلیلی بر آرایۀ انسان‌‎انگاری در قرآن در جدیدترین فصلنامه سراج منیر

سی‌امین شماره از فصلنامه سراج منیر، به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی با 6 مقاله از جمله «سبک‌شناسی سوره قمر»، «سبک شناسی سوره حُجُرات»، «تحلیل و بررسی انسجام در قرآن کریم و تفاوت آن در دیگر متون ادبی عربی» و «تحلیلی بر آرایۀ انسان ‎انگاری در قرآن» منتشر شد.
معرفی نشریات بین‌المللی در حوزه مطالعات اسلامی

معرفی نشریات بین‌المللی در حوزه مطالعات اسلامی

در حوزه اسلام، مجلات زیادی به زبان خارجی منتشر می‌شود که در ادامه 77 عنوان از نشریات بین‌المللی در این معرفی می‌شود.
بررسی شناخت‌پذیرى خداوند در دوفصلنامه «حکمت صدرایی»

بررسی شناخت‌پذیرى خداوند در دوفصلنامه «حکمت صدرایی»

پانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «حکمت صدرایی» شامل 10 مقاله منتشر شد.
بررسی رابطه معاد و معنای زندگی در «خردنامه صدرا»

بررسی رابطه معاد و معنای زندگی در «خردنامه صدرا»

نود و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «خردنامه صدرا» شامل 7 مقاله علمی از جمله «مراتب نظام هستی از منظر امام خمینی(ره)» و «رابطه معاد و معنای زندگی در اندیشه ملاصدرا» منتشر شد.
معناشناسی حجاب و تحلیل انتقادی نظریه «فمینیسم قرآنی» در فصلنامه «سفینه»

معناشناسی حجاب و تحلیل انتقادی نظریه «فمینیسم قرآنی» در فصلنامه «سفینه»

شصت و چهارمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «سفینه» مشتمل بر 9 مقاله از جمله «معناشناسی حجاب در قرآن»«تحلیل انتقادی نظریه «فمینیسم قرآنی» مارگوت بدران در دائرةالمعارف قرآن» منتشر شد.
بررسی اندیشه اخلاقی ابن سینا در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی»

بررسی اندیشه اخلاقی ابن سینا در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی»

بیست و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های فلسفی» شامل 21 مقاله منتشر شد.
بررسی اخلاق کانتی از منظر شهید مطهری در «پژوهش‌های اخلاقی»

بررسی اخلاق کانتی از منظر شهید مطهری در «پژوهش‌های اخلاقی»

دومین شماره از دهمین دوره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های اخلاقی» شامل 16 مقاله منتشر شد.
1